Сфери на дейност и услуги
 • Търговско право
  Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския регистър.
  Вписване на промени в обстоятествата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове.
  Пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията.
  Сделки с търговски предприятия.
  Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
  Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
  Изготвяне на тръжна документация.
  Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда.

 • Административно право и процес
  Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани.
  Процесуално представителство пред държавни и общински органи.
  Оспорване/обжалване на административни актове по реда на Административно - процесуалния кодекс.
  Консултации в областта на данъчното право.
  Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи.
  Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

 • Гражданско право
  Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела.
  Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство.
  Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.
  Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус.
  Изготвяне на договори.
  Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
  Обезщетения вследствие на трудови злополуки и професионални заболявания.
  Промяна на име по Закона за гражданската регистрация.

 • Семейно и наследствено право
  Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси.
  Развод - по взаимно съгласие и по вина на някой от съпрузите.
  Издръжки.
  Предевяване и правно съдействие при искове за установяване на произход от майката,произход от бащата,оспорване на бащинство,припознаване,осиновяване на деца,прекратяване на осиновяване и др.
  Консултации и правно съдействие при спор за родителски права.
  Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България
  Оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата.
  Раваляне на осиновяване ,при допустими от Закона условия.
  Вещноправни искове за собственост след развода .
  Поставяне под запрещение и назначаване на настойничество.
  Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна.
  Изготвяне на завещания.

 • Вещно право
  Консултации по вещноправни и реституционни въпроси по Закона за собственостата,Закона за възстановяване и ползване на земеделските земи и др.
  Представителство пред съда във връзка с оспорване на нотариални актове и договори.
  Продажба,дарение,замяна на недвижими имоти и МПС.
  Изготвяне на нотариални актове и договори за продажба на МПС.
  Делба на недвижими имоти-доброволна и съдебна делба.
  Подровна проверка направното състояние на избрания от клиента недвижим имот.
  Изготвяне на нотариални актове,пълномощни и различни видове декларации.
  Компетентна юридическа помощ при изготвяне и подписване на предварителен договор за покупко-продажба при учредяванеправо на строеж срещу обезщетение.

 • Наказателно право
  Консултации и изготвяне на жалби и тъжби за образуване на наказателно производство.
  Извършване на процесуални действия в досъдебното производство.
  Правна защита в наказателния процес на обвиняем, подсъдим и пострадал.
  Изготвяне на граждански искове в наказателния процес и процесуално представителство по тях.